Đánh giá 360

Đánh giá 360o

Một nhà quản lý sẽ được: 
  • Cấp trên đánh giá
  • Đồng cấp đánh giá
  • Cấp dưới đánh giá
& sẽ :
  • Tự đánh giá bản thân

Cung cấp công cụ đánh giá toàn diện, hữu hiệu, hỗ trợ phát triển nhà quản lý trong doanh nghiệp...yesyesyes

Bình luận