HRMS Chuẩn

                             PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ CHUẨN
Là phiên bản nâng cao từ phiên bản HRMS Cơ bản, bổ sung thêm các tính năng Thuế TNCN và BHXH, hỗ trợ trọn vẹn hơn cho công việc C&B.yesyesyes
IV.  THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
  • Báo cáo để lên tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, theo quý
  • Báo cáo để lên tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo năm (theo biểu thuế lũy tiến từng phần và thuế suất toàn phần).
  • Báo cáo người phụ thuộc
  • Xuất bảng kê thu nhập thường xuyên trong năm cho nhân viên để làm quyết toán thuế (khi nghỉ việc), thư xác nhận thu nhập năm.
  • Xuất mẫu cam kết thuế, mẫu ủy quyền quyết toán thuế.
  • .....
V.  BẢO HIỂM XÃ HỘI
  • Báo cáo quá trình tham gia BHXH,BHYT,BHTN của từng nhân viên.
  • Báo cáo tổng hợp tình hình tham gia BHXH,BHYT,BHTN của toàn công ty theo tháng.
  • Báo cáo tăng, giảm, điều chỉnh lương tham gia BHXH,BHYT,BHTN.
  • ...