On Premise

On Premise

Phần mềm được  cài đặt tại server của khách hàng.
An tâm, an toàn, & riêng tư ($$$)smiley